• Misija Centra za obuku SKGO je da uspostavi održiv sistem obuke na lokalnom nivou i da svojim clanovima pruža obuke koja trebaju da doprinesu razvoju visoko profesionalne, odgovorne i efikasne lokalne samouprave.

Dostupni kursevi

 oebs

  skgo                                               

Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na elektronsku obuku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) „Socijalna inkluzija Roma”, koja je akreditovana od strane Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije i koja se sprovodi u okviru Sektorskog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Srbije.

Obuka se realizuje u okviru Programa „Podrška Evropske unije inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma (Program IPA 2016) koji finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO.

Osmonedeljna e- obuka traje od 8. novembra do 23.decembra 2021. godine i ima za svrhu da vas kroz 12 lekcija upozna i proširi vaša znanja o:

 1. Strateškom i pravnom okviru na međunarodnom i nacionalnom nivou od značaja za obezbeđivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina;
 2. Pojmu nacionalnih manjina, pravima koja su im garantovana kao i mehanizmima njihove zaštite; 
 3. Diskriminaciji - pojmu, pojavnim oblicima  diskriminacije, mehanizmima za zaštitu od diskriminacije, kao i fenomenu i pojavnim oblicima anticiganizma;
 4. Merama Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja koje se nalaze u nadležnosti lokalnih samouprava;
 5. Mehanizmima za implementaciju Strategije na nacionalnom i lokalnom nivou;
 6. Značaju učešća svih relevantnih partnera  u izradi, sprovođenju, praćenju i vrednovanju  Lokalnog Akcionog Plana (LAP) za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou;
 7. Metodologiji i tehnikama pripreme za planiranje lokalne socijalne politike koje će vam omogućiti da jasno definišete izazove i probleme sa kojima se suočavaju Romi I Romkinje u 5 prioritetnih oblasti Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016 do 2025. godine (stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje i zdravstvena zaštita i socijalna zaštita);
 8. Načinima za definisanje vizije, misije, prioriteta i ciljeva lokalne politike socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u skladu sa prepoznatim potrebama zajednice;
 9. Načinu izrade lokalnih akcionih planova u skladu sa metodologijom Zakona o planskom sistemu;
 10. Mehanizmima za praćenje i izveštavanje o realizaciji, kao i vrednovanju efekata Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja;
 11. Dostupnim   fondovima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja (uključujući i realizaciju LAPa);
 12. Principima, strateškom i pravnom okviru od značaja za unapređenje stanovanja  Roma.

Svaka od 12 lekcija se sastoji iz nastavnog materijala (teksta) i ispita (testa ili zadatka) koji će biti objavljeni na platformi svakog ponedeljka i/ili četvrtka, počev od 8. novembra 2021. godine (osim četvrtka, 11. novembra, koji je državni praznik, Dan primirja u I svetskom ratu).

Učesnicama i učesnicima  koji uspešno završe obuku (osvoje 65 i više od ukupno 100 bodova), SKGO će u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, izdati i zvanični sertifikat.

Polaznici/e obuke će biti podeljeni u tri grupe, a svaku od grupa će voditi mentorke, akreditovane predavačice za oblast društvenog razvoja Nacionalne akademije za javnu upravu, dugogodišnje saradnice Stalne konferencije gradova i opština i ekspertkinje u oblasti politike socijalnog uključivanja Roma i Romkinja na lokalnom nivou:

 

1.      Brankica Jeremić

 1. Ivana Koprivica
 2. Vanesa Belkić

Takođe, u izradi lekcija učestvovali su i Igor Miščević (koordinator Komponente 3 Programa) i Natalija Matunović Milošević (menadžerka Programa).

Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate u okviru Kluba, koji predstavlja mesto za razmenu ideja, ali i mesto na kome možete da inicirate mrežu lokalnih praktičara u oblasti socijalne inkluzije Roma i Romkinja.

Osoba za kontakt za organizaciona i programska pitanja je Dušan Jovanović, dusan.jovanovic@skgo.org, a za tehnička pitanja možete se obratiti Bošku Nenadoviću, bosko.nenadovic@skgo.org  Želimo vam uspešan i zanimljiv rad!                                                     


Poštovane učesnice i učesnici,

 

Dobrodošli na e-obuku „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“, koju SKGO organizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije“. Ovaj četvorogodišnji program finansira Vlada Švedske, realizuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR).

Na šestonedeljnoj internet obuci, od ponedeljka ,14. juna do ponedeljka, 19. jula 2021. godine, razradiće se, kroz 9 lekcija, teme po ključnim oblastima od važnosti za primenu i unapređenje postupanja lokalnih samouprava u skladu sa principima rodne ravnopravnosti:

 

1.           Rod i pol; rodne uloge i rodna ravnopravnost, diskriminacija;

2.           Nacionalni zakonski i strateški okvir za rodnu ravnopravnost;

3.           Međunarodne obaveze u oblasti rodne ravnopravnosti;

4.           Domaća politika rodne ravnopravnosti;

5.           Institucionalni mehanizmi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti;

6.           Načini i metode  uključivanja  perspektive  rodne  ravnopravnosti  u  javne  politike (gender mainstreaming);

7.           Uloga rodno odgovornog budžeta u planiranju politika;

8.           Uloga lokalne samouprave u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti;

9.           Primeri dobre prakse primene rodne ravnopravnosti u raznim oblastima.

 

Svaka lekcija se sastoji iz nastavnog materijala (teksta) i ispita (testa ili zadatka u forumu) koji će se raditi u koordinaciji sa mentorom grupe. Svaki učesnik će biti u jednoj od tri grupe, a mentori - dugogogodišnji saradnici i stručnjaci iz oblasti rodne ravnopravnosti, biće:

 

    Aurelija Đan,

    Danica Todorov,

    Pavle Karlečik.

Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost i da se neformalno družite i komunicirate u okviru SKGO platforme za elektronsko učenje.

Osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je Sara Talijan, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Boško Nenadović.

 

Želimo vam uspešan i zanimljiv rad!


      
                                                                           


Poštovane učesnice i učesnici,

 

Dobrodošli na e-obukuSistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja“, koju Stalna konferencija gradova i opština Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

 

E-obuka namenjena je novoizabranim odbornicima skupština gradova i opština. Počinje 13. oktobra i trajeće do 4. decembra 2020. godine.

 

Ova osmonedeljna internet obuka sastoji se od 14 lekcija, u kojima se objašnjavaju ključne oblasti rada lokalne samouprave:

 1. Decentralizacija i lokalna samouprava
 2. Sistem lokalne samouprave u Srbiji
 3. Etika javne službe
 4. Koncept dоbrog upravljanja, njegovi glavni aspekti i elementi
 5. Organi lokalne samouprave u Srbiji
 6. Skupština opštine/grada
 7. Organizacija i poslovi lokalne uprave
 8. Javne službe koje osniva lokalna samouprava
 9. Značajne oblasti u delokrugu lokalne samouprave – prvi deo
 10. Značajne oblasti u delokrugu LS – drugi deo
 11. Finansiranje lokalne samouprave
 12. Učešće građana u vođenju lokalnih javnih poslova
 13. Odnosi lokalne samouprave sa drugim organima vlasti i zaštita lokalne samouprave
 14. Bezbednost zajednice i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou

Svaka lekcija sastoji se iz tekstualnog nastavnog materijala i prateće provere znanja.

 

U radu na e-obuci pomagaće vam mentori koje je SKGO posebno angažovala, Branko Ljuboja i Igor Vila.

 

U okviru e-obuke nalazе se i forumi u okviru kojih možete:

 1. postavljati pitanja mentorima i saradnicima SKGO, kao i
 2. sa drugim učesnicima e-obuke diskutovati o iskustvima, problemima, praksi sa kojima se susrećete, kao i o drugim temama važnim za lokalnu samoupravu. Osim učenja i razmene stručnih mišljenja, ovako ćete imati mogućnost i da se neformalno družite i komunicirate.

 

Vaša osoba za kontakt u vezi sa organizacionim pitanjima je rukovodilac ovog projekta Ružica Aranđelović Ilić, a što se tiče tehničkih pitanja, za vas je tu Boško Nenadović.

 

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!


Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na e-obuku „Dobra uprava na lokalnom nivou“, koju SKGO organizuje u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Ova sedmonedeljna internet obuka, od 9. oktobra do 27. novembra 2020. godine, objasniće uz brojne primere i informacije kroz 13 lekcija principe dobrog upravljanja na lokalnom nivou:

 1. Koncept dobre uprave, njeni glavni aspekti i elementi, 
 2. Odgovorno upravljanje razvojem lokalne zajednice,
 3. Odgovorno upravljanje javnim resursima u lokalnoj samoupravi, 
 4. Mehanizmi za uspostavljanje odgovornosti službenika i funkcionera lokalne samouprave, 
 5. Principi rada eksternih mehanizama za kontrolu rada LS,
 6. Zaštita prava građana i zabrana diskriminacije u lokalnoj samoupravi, 
 7. Transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave, 
 8. Učešće građana i građanki u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou, 
 9. Ravnopravnost u postupanju organa lokalne samouprave, 
 10. Predvidivost upravnog postupanja u lokalnoj samoupravi, 
 11. Ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, 
 12. Delotvornost postupanja organa lokalne samouprave i 
 13. Mehanizmi za prevenciju i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou. 

Svaka lekcija se sastoji iz nastavnog materijala (teksta) i ispita (testa ili zadatka) koji će se raditi u koordinaciji sa mentorom grupe. Svaki učesnik će biti u jednoj od četiri grupe, a mentori - dugogogodišnji saradnici i stručnjaci iz oblasti lokalnih politika, biće:
 1. Jelena Jerinić,
 2. Mirjana Stanković,
 3. Brankica Jeremić i
 4. Dejan Vučetić


Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate u okviru SKGO platforme za elektronsko učenje

Osobe za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja su Marija Lukić i Igor Pucarević, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Boško Nenadović.


Želimo vam uspešan i zanimljiv rad!Opis txt


Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na onlajn obuku „Stručno usavršavanje“, koju SKGO organizuje u okviru Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2“  a Program sprovodi u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. Tokom šestonedeljne obuke u periodu od 28. oktobra do 6. decembra 2019. godine, proći ćemo kroz sve potrebne korake i zakonodavni okvir u procesu stručnog usavršavanja kroz 12 lekcija:

 1. Zašto je važno stručno usavršavanje?
 2. Pravni okvir za stručno usavršavanje
 3. Programi stručnog usavršavanja
 4. Obavezni elementi programa stručnog usavršavanja
 5. Proces utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem
 6. Metode i tehnike utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem
 7. Planiranje programa SU
 8. Priprema, izrada i donošenje Posebnog programa stručnog usavršavanja
 9. Sprovođenje i vođenje evidencije o programima stručnog usavršavanja
 10. Načini angažovanja realizatora programa SU i javna nabavka
 11. Vrednovanje efekata programa SU
 12. Da li smo ispunili ciljeve? 

Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite i zadatak ili test, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima. Pored toga, za one koji žele više da saznaju o nekoj temi, dodatni materijali biće na raspolaganju u biblioteci. 

Kako ćete tokom obuke biti podeljeni u četiri grupe, svaka grupa će imati svog mentora koji će vam pružati odgovore na stručna pitanja tokom obuke i usmeravati vas kroz rad na realizaciji zadataka. Vaši mentor na predmetnoj obuci će biti:

 1. Mirjana Stanković
 2. Brankica Jeremić
 3. Sonja Vujin i
 4. Milena Božović

Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost i da se neformalno družite i komunicirate u okviru SKGO platforme za elektronsko učenje.

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu IT koordinator Aleksandar Marković.

Želimo vam uspešan i zanimljiv rad!


Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na e-obuku „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“, koju SKGO organizuje u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Ova sedmonedeljna internet obuka, od 7. oktobra do 22. novembra 2019. godine, objasniće uz brojne primere i informacije kroz 13 lekcija principe dobrog upravljanja na lokalnom nivou:

 1. Koncept dobre uprave, njeni glavni aspekti i elementi, 
 2. Odgovorno upravljanje razvojem lokalne zajednice,
 3. Odgovorno upravljanje javnim resursima u lokalnoj samoupravi, 
 4. Mehanizmi za uspostavljanje odgovornosti službenika i funkcionera lokalne samouprave, 
 5. Principi rada eksternih mehanizama za kontrolu rada LS,
 6. Zaštita prava građana i zabrana diskriminacije u lokalnoj samoupravi, 
 7. Transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave, 
 8. Učešće građana i građanki u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou, 
 9. Ravnopravnost u postupanju organa lokalne samouprave, 
 10. Predvidivost upravnog postupanja u lokalnoj samoupravi, 
 11. Ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, 
 12. Delotvornost postupanja organa lokalne samouprave, i 
 13. Mehanizmi za prevenciju i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou. 

Svaka lekcija se sastoji iz nastavnog materijala (teksta) i ispita (testa ili zadatka) koji će se raditi u koordinaciji sa mentorom grupe. Svaki učesnik će biti u jednoj od četiri grupe, a mentori - dugogogodišnji saradnici i stručnjaci iz oblasti lokalnih politika, biće:
 1. Jelena Jerinić,
 2. Mirjana Stanković,
 3. Brankica Jeremić, i
 4. Dejan Vučetić.


Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate u okviru SKGO platforme za elektronsko učenje

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator projektne komponente Igor Pucarević, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu stručni saradnik za informacione tehnologije Aleksandar Marković.


Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na e-obuku „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“, koju SKGO organizuje u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Ova šestonedeljna internet obuka, od 15. oktobra do 23. novembra 2018. godine, nudi ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, u skladu sa važećim strateškim i normativnim okvirom u oblastima - a kroz 12 lekcija:

1. Koncept dоbre uprave, njeni glavni aspekti i elementi
2. Odgovorno upravljanje razvojem lokalne zajednice
3. Odgovorno upravljanje javnim resursima u lokalnoj samoupravi
4. Mehanizmi za uspostavljanje odgovornosti službenika i funkcionera lokalne samouprave
5. Zaštita prava građana i zabrana diskriminacije u lokalnoj samoupravi
6. Transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave
7. Učešće građana i građanki u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou
8. Ravnopravnost u postupanju organa lokalne samouprave
9. Predvidivost upravnog postupanja u lokalnoj samoupravi
10. Ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave
11. Delotvornost postupanja organa lokalne samouprave

12. Mehanizmi za prevenciju i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou

Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite i zadatak ili test, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima. Pored toga, za one koji žele više da saznaju o nekoj temi, dodatni materijali biće na raspolaganju u Biblioteci. 

Kako ćete tokom obuke biti podeljeni u četiri grupe, svaka grupa će imati svog mentora koji će vam pružati odgovore na stručna pitanja tokom obuke i usmeravati vas rad na realizaciji zadataka. Vaši mentor na predmetnoj obuci će biti:

Kurs: Dobro upravljanje na lokalnom nivou

 1. Jelena Jerinić,
 2. Tatjana Pavlović Križanić,
 3. Branko Ljuboja, i
 4. Igor Vila.

Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate u okviru SKGO platforme za elektronsko učenje

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator projektne komponente Igor Pucarević, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu IT koordinator Aleksandar Marković.


Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na e-obuku „Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi“, koju Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje u svojstvu partnera na Projektu „Jačanje kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku kroz elektronsku obuku“, koji finansijski podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).“

E-obuka je namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama Srbije koji u svom redovnom poslu sprovode novi Zakon o opštem upravnom postupku. Obuka počinje u ponedeljak, 22. maja, i trajeće do petka, 14. Jula 2017. godine.

Ova osmonedeljna internet obuka će objasniti uz brojne primere i informacije kroz 14 lekcija ključne novi Zakon o opštem upravnom postupku:

 1. Pojam i vrste upravnog postupka i osnovna načela,
 2. Upravna stvar i prigovor,
 3. Garantni akt i upravni ugovor,
 4. Nadležnost organa,
 5. Stranka u postupku,
 6. Opštenje i obaveštavanje,
 7. Ostala osnovna pravila postupka,
 8. Pokretanje postupka i zahtevi stranaka,
 9. Tok postupka do donošenja rešenja (1),
 10. Tok postupka do donošenja rešenja (2),
 11. Okončanje prvostepenog postupka za izdavanje,
 12. Žalba,
 13. Posebni načini uklanjanja i menjanja rešenja, i
 14. Izvršenje.

Svaka lekcija se sastoji iz nastavnog materijala (teksta) i testa. Svaki test se sastoji od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Test možete raditi samo jedan put i to u vremenski ograničenom periodu od 15 minuta.

U okviru e-obuke nalazе se forumi u okviru kojih možete:

 1. postavljati pitanja stručnjacima i saradnicima SKGO; kao i
 2. međusobno diskutovati sa drugim učesnicima e-obuke – kolegama i koleginicama odbornicima – o vašim iskustvima, problemima, najboljim praksama u lokalnim samoupravama i drugim temama koji su vam važni. Ovim putem, osim učenja i razmene stručnih mišljenja, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate.

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator projekta Igor Pucarević, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Aleksandar Marković.

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!


Upravljanje ljudskim resursima

Poštovane učesnice i učesnici,
 
dobrodošli na eObuku o upravljanju ljudskim resursima, koju Centar za obuku SKGO organizuje u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi”, a sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu; projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Saveta Evrope.

Projekat u punoj meri podržava implementaciju Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kroz pružanje podrške u procesu razvoja i primene modernih instrumenata upravljanja ljudskim resursima i za unapređenje ove funkcije u skladu sa novim zakonskim rešenjima i pozitivnom evropskom praksom u ovoj oblasti. Takođe, projekat pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u uspostavljanju efikasnog institucionalnog i organizacionog okvira za stručno usavršavanje zaposlenih. 

Tokom narednih devet nedelja kroz koje ćemo zajedno učiti i družiti se, proći ćemo kroz teme koje se odnose na primenu Zakona i uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradskim i opštinskim upravama. Teme kojima ćemo se baviti zapravo su obuhvaćene Paketom podrške opštinama koje sprovodimo u okviru istog projekta, a u kojima neki od vas učestvuju. Paketi podrške upravo treba da obezbede unapređenje i razvoj procesa i funkcije upravljanja ljudskim resursima i gradovi i opštine koje su dobile pakete podrške imaju šansu da značajno unaprede funkcionisanje svoje administracije, a samim tim i da podignu nivo kvaliteta usluga koje pružaju građanima. 

Ciljevi ove online obuke su, između ostalog, potpuno razumevanje:

 • uloge i značaja funkcije upravljanja ljudskim resursima u JLS u Srbiji;
 • sistemskog pristupa planiranju ljudskih resursa, selekciji, proceni učinka, ocenjivanja, stručnog usavršavanja i razvoja organizacione kulture;
 • koncepta lokalno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama.
Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite i zadatak, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima. Pored toga, za one koji žele više da saznaju o nekoj temi, dodatni materijali biće na raspolaganju u Biblioteci. 
Na izradi nastavnih materijala radio je autorski tim koji čine: Branko Ljuboja, Tatijana Pavlović-Križanić, Tijana Pavlović i Vladimir Mihajlović. Kako ćete tokom obuke biti podeljeni u četiri grupe, autori materijala su ujedno i vaši mentori, tako da im se možete obratiti za sva stručna pitanja.
Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu sistem administrator Aleksandar Marković.

Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate koristeći aplikaciju Kafić
Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na e-obuku „Sistem lokalne samouprave i primena principa dobrog upravljanja“, koju Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje u svojstvu partnera na Projektu „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke“ uz finansijsku podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

E-obuka je namenjena novoizabranim odbornicima skupština gradova i opština Srbije koji po prvi put obavljaju ovu funkciju. Obuka počinje u ponedeljak, 3. oktobra, i trajeće do petka, 26. novembra 2016. godine.

Ova osmonedeljna internet obuka će objasniti uz brojne primere i informacije kroz 12 lekcija ključne oblasti od važnosti za rukovođenje jedinicama lokalne samouprave (JLS):

 1. Decentralizacija i lokalna samouprava;
 2. Sistem lokalne samouprave u Srbiji;
 3. Koncept dоbrog upravljanja, njegovi glavni aspekti i elementi;
 4. Organi lokalne samouprave u Srbiji;
 5. Skupština opštine/grada;
 6. Organizacija i poslovi lokalne uprave;
 7. Javne službe koje osniva lokalna samouprava;
 8. Značajne oblasti u delokrugu lokalne samouprave;
 9. Značajne oblasti u delokrugu LS – drugi deo;
 10. Finansiranje lokalne samouprave;
 11. Učešće građana/ki u vođenju lokalnih javnih poslova;
 12. Odnosi lokalne samouprave sa drugim organima vlasti i zaštita lokalne samouprave.

Svaka lekcija se sastoji iz nastavnog materijala (teksta) i testa. Svaki test se sastoji od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Test možete raditi samo jedan put i to u vremenski ograničenom periodu od 15 minuta.

U okviru e-obuke nalazе se forumi u okviru kojih možete:

 1. postavljati pitanja stručnjacima i saradnicima SKGO; kao i
 2. međusobno diskutovati sa drugim učesnicima e-obuke – kolegama i koleginicama odbornicima – o vašim iskustvima, problemima, najboljim praksama u lokalnim samoupravama i drugim temama koji su vam važni. Ovim putem, osim učenja i razmene stručnih mišljenja, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate.

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator projekta Igor Pucarević, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Srećko Jovančević.

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

 

IZGRADNJA KAPACITETA LOKALNIH INSPEKCIJSKIH SLUŽBI

 

Poštovane učesnice i učesnici,

Dobrodošli na SKGO e-platformu i e-obuku „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi“, koja je namenjena neograničenom broju prijavljenih predstavnika gradova i opština Srbije koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora. Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke“, koji finansijski podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS.

Početak ove osmonedeljne e-obuke je planiran za ponedeljak, 11. april 2016. godine.

Obuka će ponuditi ključna znanja i informacije o novom Zakonu o inspekcijskom nadzoru, kojim se detaljno uređuje sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru, kao i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor. Маterijal za e-obuku, dodatno unapređen primerima iz prakse sa lokala, rađen je na osnovu „Vodiča za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru“, koji je razvijen u okviru USAID „Projekta za bolje uslove poslovanja“.

Zakon se shodno primenjuje u postupku inspekcijskog nadzora koji u poslovima iz svoje izvorne nadležnosti vrše organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave, kao i kada organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave i drugi subjekti sa javnim ovlašćenjima vrše različite oblike kontrole i nadzora koji su utvrđeni posebnim zakonom. Zakon o inspekcijskom nadzoru, koji stupa na snagu 30. aprila 2016. godine, predviđa brojne novine koje značajno menjaju dosadašnje shvatanje uloge inspekcije, u prvom redu uvođenjem novih instituta kao što su analiza i procena rizika, praćenje stanja, upravljanje rizikom, usklađivanje i koordinacija inspekcijskog nadzora, čime se težište stavlja na preventivno delovanje inspekcije u cilju podsticanja privrednog razvoja.

 

Inspekcijski nadzor će uz brojne primere iz različitih oblasti biti objašnjeni kroz 10 lekcija:

 1. „Pojam i cilj inspekcijskog nadzora, primena Zakona o inspekcijskom nadzoru i odnos prema drugim zakonima“,
 2. „Vrste i oblici inspekcijskog nadzora, usklaðivanje i koordinacija“,
 3. „Praæenje stanja, procena rizika i planiranje“,
 4. „Preventivno delovanje i kontrolne liste“,
 5. „Vršenje inspekcijskog nadzora“,
 6. „Zapisnik o inspekcijskom nadzoru, rešenje, okonèanje postupka bez rešenja, žalba, upravni spor i izvršenje rešenja“,
 7. „Službena lica ovlašæena za vršenje inspekcijskog nadzora“,
 8. „Postupak prema neregistrovanim subjektima, uviðaj u stambenom prostoru i privremeno oduzimanje predmeta“,
 9. „Mere upravljene prema nadziranom subjektu“, i
 10. „Evidencija, izveštavanje i nadzor upravne inspekcije“.

 

Nakon ovih 10 opštih tema, poslednji deo e-obuke sastoji se od specijalizovanih lekcija za usko-stručne oblasti.

 

Svaka lekcija se sastoji iz nastavnog materijala (teksta) i testa. Svaki test se sastoji od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Test možete raditi samo jedan put i to u vremenski ograničenom periodu od 15 minuta.

 

U okviru svake lekcije nalazе se forumi - oni u okviru kojih možete postavljati pitanja stručnjacima i saradnicima SKGO, kao i oni gde međusobno možete diskutovati o temi, problemima i najboljim praksama u vašim lokalnim samoupravama. Osim učenja i razmene stručnih mišljenja, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate koristeći aplikaciju “Kafić”.

 

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator projekta Igor Pucarević, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Srećko Jovančević.

 

 

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

Dobra uprava u gradovima i opštinama

 

Poštovane učesnice i učesnici eObuke,

 

dobrodošli na eObuku o dobroj upravi u gradovima i opštinama koja će trajati od  8. maja do 24.juna. Tokom ovih šest nedelja kroz koje ćemo zajedno učiti i družiti se, proći ćemo kroz teme koje se odnose na 12 principa dobre uprave Saveta Evrope i posebno ćemo se pozabaviti rodnom ravnopravnošću na lokalnom nivou, iako je ona svakako zastupljena u svim lekcijama/principima:

 

 • Koncept dobre uprave, njeni glavni aspekti i elementi
 • Fer izbori, predstavljanje i učešće građana u odlučivanju
 • Uprava koja odgovara na potrebe građana
 • Efikasnost i delotvornost
 • Otvorenost i transparentnost
 • Vladavina prava
 • Etički kodeks
 • Stručnost i kapaciteti
 • Inovativnost i otvorenost za promene
 • Održivost i dugoročna orijentacija
 • Odgovorno finansijsko upravljanje
 • Ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija
 • Odgovornost
 • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite i zadatak, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima. Pored toga, za one koji žele više da saznaju o nekoj temi, dodatni materijali biće na raspolaganju u Biblioteci.Na izradi nastavnih materijala radio je autorski tim koji čine: Baćanović Višnja, dr Jerinić Jelena, Nenadić Nemanja, Pavlović-Križanić Tatijana, Vila Igor

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona i pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Miloš Bradaš.

Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate koristeći aplikaciju Kafić

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

Poštovane učesnice i učesnici e-obuke,

 

Dobrodošli na obuku decentralizacija i sistem lokalne samouprave.

 

Obuka uz koju ćemo zajedno učiti i družiti se traje pet nedelja od 8. maja do 13. juna 2014. godine.

 

Kroz ovih pet nedelja proci cemo kroz sledeće teme:

Pojam decentralizacije

Pojam lokalne samouprave

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

Sistem lokalne samouprave u Srbiji

Organi lokalne samouprave (obavezni i fakultativni organi)

o    Skupština opštine/grada

o    Opštinsko/gradsko veće

o    Predsednik opštine/gradonačelnik

o    Opštinska uprava

o    Zaštitnik građana

o    Savet za međunacionalne odnose itd.

Posebno znaèajne oblasti u delokrugu lokalne samouprave

o    Komunalne delatnosti

o    Urbanizam i građevinski poslovi

o    Društvene delatnosti

o    Upravljanje lokalnom imovinom

o    Lokalni ekonomski razvoj

Organizacija lokalne uprave i poslovi (prema vrsti radnih operacija) – izvršni, nadzorni i drugi poslovi lokalne uprave, posebno:

o    Osnove upravnog postupka

o    Vođenje javnih evidencija

o     Inspekcijski poslovi

 Javne službe koje osniva lokalna samouprava

o    Javna preduzeća

o    Ustanove

o  Nadzor na radom javnih službi

Finansiranje lokalne samouprave

  Učešće građana u vođenju lokalnih javnih poslova

  Odnosi lokalne samouprave sa drugim organima vlasti i zaštita lokalne samouprave

 

 

Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite jedan ili dva zadatka, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima.

 

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Miloš Bradaš.

Vaš mentor sa kojim ćete komunicirati vezano za sadržaj obuke i zadatke je Tatjana Pavlović Križanić

Osim učenja i rešavanja zadataka individualno i u grupama, imaćete mogućnost da se družite i komunicirate koristeći aplikacije koje nudi ova platforma kao što je "kafić“.

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

Poštovane učesnice i učesnici e-obuke,

 

Dobrodošli na obuku decentralizacija i sistem lokalne samouprave.

 

Obuka uz koju ćemo zajedno učiti i družiti se traje pet nedelja od 8. maja do 13. juna 2014. godine.

 

Kroz ovih pet nedelja proci cemo kroz sledeće teme:

Pojam decentralizacije

Pojam lokalne samouprave

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

Sistem lokalne samouprave u Srbiji

Organi lokalne samouprave (obavezni i fakultativni organi)

o    Skupština opštine/grada

o    Opštinsko/gradsko veće

o    Predsednik opštine/gradonačelnik

o    Opštinska uprava

o    Zaštitnik građana

o    Savet za međunacionalne odnose itd.

Posebno znaèajne oblasti u delokrugu lokalne samouprave

o    Komunalne delatnosti

o    Urbanizam i građevinski poslovi

o    Društvene delatnosti

o    Upravljanje lokalnom imovinom

o    Lokalni ekonomski razvoj

Organizacija lokalne uprave i poslovi (prema vrsti radnih operacija) – izvršni, nadzorni i drugi poslovi lokalne uprave, posebno:

o    Osnove upravnog postupka

o    Vođenje javnih evidencija

o     Inspekcijski poslovi

 Javne službe koje osniva lokalna samouprava

o    Javna preduzeća

o    Ustanove

o  Nadzor na radom javnih službi

Finansiranje lokalne samouprave

  Učešće građana u vođenju lokalnih javnih poslova

  Odnosi lokalne samouprave sa drugim organima vlasti i zaštita lokalne samouprave

 

 

Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite jedan ili dva zadatka, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima.

 

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Miloš Bradaš.

Vaš mentor sa kojim ćete komunicirati vezano za sadržaj obuke i zadatke je Igor Vila

Osim učenja i rešavanja zadataka individualno i u grupama, imaćete mogućnost da se družite i komunicirate koristeći aplikacije koje nudi ova platforma kao što je "kafić“.

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

Poštovane učesnice i učesnici e-obuke,

 

Dobrodošli na obuku decentralizacija i sistem lokalne samouprave.

 

Obuka uz koju ćemo zajedno učiti i družiti se traje pet nedelja od 8. maja do 13. juna 2014. godine.

 

Kroz ovih pet nedelja proci cemo kroz sledeće teme:

Pojam decentralizacije

Pojam lokalne samouprave

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

Sistem lokalne samouprave u Srbiji

Organi lokalne samouprave (obavezni i fakultativni organi)

o    Skupština opštine/grada

o    Opštinsko/gradsko veće

o    Predsednik opštine/gradonačelnik

o    Opštinska uprava

o    Zaštitnik građana

o    Savet za međunacionalne odnose itd.

Posebno znaèajne oblasti u delokrugu lokalne samouprave

o    Komunalne delatnosti

o    Urbanizam i građevinski poslovi

o    Društvene delatnosti

o    Upravljanje lokalnom imovinom

o    Lokalni ekonomski razvoj

Organizacija lokalne uprave i poslovi (prema vrsti radnih operacija) – izvršni, nadzorni i drugi poslovi lokalne uprave, posebno:

o    Osnove upravnog postupka

o    Vođenje javnih evidencija

o     Inspekcijski poslovi

 Javne službe koje osniva lokalna samouprava

o    Javna preduzeća

o    Ustanove

o  Nadzor na radom javnih službi

Finansiranje lokalne samouprave

  Učešće građana u vođenju lokalnih javnih poslova

  Odnosi lokalne samouprave sa drugim organima vlasti i zaštita lokalne samouprave

 

 

Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite jedan ili dva zadatka, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima.

 

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Miloš Bradaš.

Vaš mentor sa kojim ćete komunicirati vezano za sadržaj obuke i zadatke je Jelena Jerinić

Osim učenja i rešavanja zadataka individualno i u grupama, imaćete mogućnost da se družite i komunicirate koristeći aplikacije koje nudi ova platforma kao što je "kafić“.

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

Poštovane učesnice i učesnici e-obuke,

 

Dobrodošli na obuku decentralizacija i sistem lokalne samouprave.

 

Obuka uz koju ćemo zajedno učiti i družiti se traje pet nedelja od 8. maja do 13. juna 2014. godine.

 

Kroz ovih pet nedelja proci cemo kroz sledeće teme:

Pojam decentralizacije

Pojam lokalne samouprave

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

Sistem lokalne samouprave u Srbiji

Organi lokalne samouprave (obavezni i fakultativni organi)

o    Skupština opštine/grada

o    Opštinsko/gradsko veće

o    Predsednik opštine/gradonačelnik

o    Opštinska uprava

o    Zaštitnik građana

o    Savet za međunacionalne odnose itd.

Posebno znaèajne oblasti u delokrugu lokalne samouprave

o    Komunalne delatnosti

o    Urbanizam i građevinski poslovi

o    Društvene delatnosti

o    Upravljanje lokalnom imovinom

o    Lokalni ekonomski razvoj

Organizacija lokalne uprave i poslovi (prema vrsti radnih operacija) – izvršni, nadzorni i drugi poslovi lokalne uprave, posebno:

o    Osnove upravnog postupka

o    Vođenje javnih evidencija

o     Inspekcijski poslovi

 Javne službe koje osniva lokalna samouprava

o    Javna preduzeća

o    Ustanove

o  Nadzor na radom javnih službi

Finansiranje lokalne samouprave

  Učešće građana u vođenju lokalnih javnih poslova

  Odnosi lokalne samouprave sa drugim organima vlasti i zaštita lokalne samouprave

 

 

Uz svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite jedan ili dva zadatka, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima.

 

Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Miloš Bradaš.

Vaš mentor sa kojim ćete komunicirati vezano za sadržaj obuke i zadatke je Jelena Jerinić.

Osim učenja i rešavanja zadataka individualno i u grupama, imaćete mogućnost da se družite i komunicirate koristeći aplikacije koje nudi ova platforma kao što je "kafić“.

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

eObuka o upravljanju i kontroli javnih finansija na lokalnom nivou

 

 

eObuka na temu „Upravljanje i kontrola javnih finansija na lokalnom nivou“ namenjena je predstavnicima gradova i opština Srbije. Ovu aktivnost SKGO organizuje u svojstvu partnera na Programu „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“, koji relizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz finansijsku podršku Švedske.

 

Ova osmonedeljna onlajn obuka nudi ključne teme i informacije sa održanih 20 regionalnih sastanaka u partnerstvu sa Državnom revizorskom agencijom (DRI) pod nazivom „Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“ tokom 2014. i 2015. ove godine. Cilj ove eObuke je da učesnicima obezbedi bolje razumevanje pojmova i procesa funkcionisanja upravljanja i kontrole javnih finansija na lokalnom nivou, kao i da ukaže na najčešće greške i probleme koji su identifikovani od strane DRI.

 

eObuka „Upravljanje i kontrola javnih finansija na lokalnom nivou“  namenjena je ne samo onima koji nisu bili u prilici da učestvuju na regionalnim okruglim stolovima o nalazima DRI sa vrhovnim revizorom dr Duškom Pejovićem, već svima koji učestvuju u procesu upravljanja i kontrole javnih finansija na lokalu - od pripravnika i odbornika (koji nisu dovoljno upoznati sa procedurama i administriranjem javnih finansija) do iskusnih zaposlenih u JLS kojima će biti predočenokako da izbegnu greške i nepravilnosti koje je DRI pronašla pri reviziji budžeta lokalnih vlasti.

 

Na eObuci se u okviru 13 lekcija razrađuju sledeće teme: „Sistem kontrole javnih finansija“, „Interna revizija“, „Eksterna revizija – Državna revizorska institucija“, „Finansijsko upravljanje i kontrola“, „Priprema i donošenje budžeta“, „Prihodi i primanja“, „Tekući rashodi“, „Izdaci za nefinansijsku imovinu“, „Bilans stanja“ i „Javne nabavke“.

 

eObuka traje od 5. oktobra do 27. novembra 2015. godine.

 

Program „Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“ realizuje se uz podršku Vlade Švedske i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj
 


 

 

Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo što ste učesnik kursa Lokalani ekonomski razvoj, koji po prvi put SKGO sprovodi elektronskim putem.

Kurs uz koji ćemo zajedno učiti i družiti se traje 10 nedelja od 27.01.2014. do 7. 04. 2014.

Podeljen je na 4 modula kroz koje će vas voditi po jedan mentorski par

 1. Pravni i institucionali okvir - Dragana Marković i Jovica Damnjanović
 2. Privlačenje investicija i podrška postojećoj privredi  - Dragan Pejčić i Zoran Krtinić
 3. Instrumenti za LER - Nenad Popović i Dragiša Mijačić
 4. Javno privatna partnerstva - Slađana Sredojević i Predrag Cvetković

Svaki od ovih modula je podeljen na lekcije, a uz svaku lekciju biće potrebno da uradite jedan ili dva zadatka, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima.

Na kraju kursa u zavisnosti od broja poena, stičete pravo i mogućnost da polažete finalni test nakon koga ćete dobiti sertifikat.

Osim učenja i rešavanja zadataka individualno i u grupama, imaćete mogućnost da se družite i komunicirate koristeći aplikacije koje nudi ova platforma kao što je recimo „kafić“.

Voditelj kursa je Jelena Mihajlović-Tanasijević

Za tehnička pitanja možete se obratiti Milošu Bradašu

 

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

"Izradu ovog kursa omogućio je američki narod posredstvom Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). SKGO je u potpunosti odgovoran za sadržaj ovog portala, koji ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država."

Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo što ste učesnik kursa Lokalani ekonomski razvoj, koji po prvi put SKGO sprovodi elektronskim putem.

Kurs uz koji ćemo zajedno učiti i družiti se traje 10 nedelja od 27.01.2014. do 7. 04. 2014.

Podeljen je na 4 modula kroz koje će vas voditi po jedan mentorski par

 1. Pravni i institucionali okvir - Dragana Marković i Jovica Damnjanović
 2. Privlačenje investicija i podrška postojećoj privredi  - Dragan Pejčić i Zoran Krtinić
 3. Instrumenti za LER - Nenad Popović i Dragiša Mijačić
 4. Javno privatna partnerstva - Slađana Sredojević i Predrag Cvetković

Svaki od ovih modula je podeljen na lekcije, a uz svaku lekciju biće potrebno da uradite jedan ili dva zadatka, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima.

Na kraju kursa u zavisnosti od broja poena, stičete pravo i mogućnost da polažete finalni test nakon koga ćete dobiti sertifikat.

Osim učenja i rešavanja zadataka individualno i u grupama, imaćete mogućnost da se družite i komunicirate koristeći aplikacije koje nudi ova platforma kao što je recimo „kafić“.

Voditelj kursa je Jelena Mihajlović-Tanasijević

Za tehnička pitanja možete se obratiti Milošu Bradašu

 

Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

"Izradu ovog kursa omogućio je američki narod posredstvom Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). SKGO je u potpunosti odgovoran za sadržaj ovog portala, koji ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država."

Poštovane učesnice i učesnici,

dobrodošli na eObuku Dobro upravljanje u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou koju Stalna konferencija gradova i opština organizuje uz finansijusku podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Cilj nam je da u narednih šest nedelja, kroz razmenu mišljenja i iskustva, zajedno unapredimo postojeća  i steknemo nova znanja, razvijemo kreativne sposobnosti usmerene na rešavanje praktičnih problema u planiranju i sprovođenju praktičnih politika zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Jačanje kapaciteta zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji od suštinske je važnosti kako bi mogli da primenite i sprovedete zakone koji regulišu zaštitu životne sredine i da na što efikasniji način rešavate probleme u ovoj oblasti.

Nadamo se da ćete posle ove obuke moći efikasnije da sprovodite zakonsku regulativu na lokalnom nivou i da uspešnije doprinosite rešavanju problema u oblasti zaštite životne sredine.

eObuka podeljena je na tri modula kroz koje će vas voditi mentori,koji su ujedno i autori materijala,  svako stručnjak u svojoj oblasti:

 • Prof.  Slobodan Milutinović
 • Radmila Šerović
 • Doc. Mirjana Drenovak Ivanović
 • Milutin Stefanović
 • Vesna Mitrovic  

Svaki od ovih modula je podeljen na lekcije, a uz svaku lekciju biće potrebno da uradite zadatak, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima.

Na kraju eObuke u zavisnosti od broja poena, stičete pravo i mogućnost da dobijete sertifikat.

Osim učenja, diskusija i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost da se družite i komunicirate koristeći „kafić“- aplikaciju koje nudi ova platforma.

Voditelj eObuke je Ljubinka Kaluđerović.

Za tehnička pitanja možete se obratiti Aleksandru Markoviću.

Dobrodosli na eObuku Azil i migracije koju Centar za obuku Stalne konferencije gradova i opština realizuje u saradnji sa Grupom 484, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)
Ova onlajn obuka, kojom želimo da doprinesemo jačanju kapaciteta institucionalnih pružalaca usluga na lokalnom nivou, a čiji su korisnici izbeglice i migranti, trajaće u periodu od 7. marta do 13. maja 2016 godine

Cilj eObuke Azil i migracije je da vas podrži u rešavanju konkretnih situacija i izazova na terenu u kontekstu postojeće izbegličke i migracijske situacije, oslanjajući se na međunarodne i regionalne standarde zaštite ljudskih prava, kao i postojeći nacionalni pravni okvir.
eObuka je namenjena članovima Saveta za migracije grada/opštine, centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, prekršajnim sudovima, Ministarstvu unutrašnjih poslova, poverenicima za izbeglice i migracije, kao i Crvenom krstu.
            Uz  svaku lekciju, pored materijala koje imate na raspolaganju biće potrebno da uradite i zadatak, koji će se bodovati po unapred određenim kriterijumima. Pored toga, za one koji žele više da saznaju o nekoj temi, dodatni materijali biće na raspolaganju u Biblioteci.
            Na izradi nastavnih materijala radio je autorski tim koji čine Zorana Teodorović, Gordana Grujičić i Miroslava Jelačić iz Grupe 484, a one će ujedno biti i vaši mentori tokom eObuke.
            Vaša osoba za kontakt za bilo kakva organizaciona i pitanja je koordinator obuke Nina Nikolić, a što se tehničkih pitanja tiče, za vas je tu Srećko Jovančević. Osim učenja i rešavanja zadataka, imaćete mogućnost  i da se neformalno družite i komunicirate koristeći aplikaciju Kafić.


Želimo Vam uspešan i zanimljiv rad!

Drage učesnici i učesnici,                                                           

Dobrodošli na kurs „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“.

Početak e-obuke je planiran za četvrtak 14. novembar, i trajeće pet nedelja – odnosno do 15. decembra 2019. godine. Obuka se organizuje u okviru Projekta „Podrška uspostavljanju principa dobre uprave, sa naglaskom na lokalnu samoupravu", odnosno u okviru projektne aktivnosti „Podrška rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou"  a koju sprovodi Stalna konferencija gradova i opština- Savez gradova i opština, a podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Ova petonedeljna internet obuka nudi ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama.

Lekcije koje će biti obrađene su sledeće:

osnovni pojmovi u rodnoj ravnopravnosti:

 • rod i pol;
 • rodne uloge i rodna ravnopravnost, diskriminacija;
 • nacionalni zakonski i strateški okvir za rodnu ravnopravnost;
 • međunarodne obaveze u oblasti rodne ravnopravnosti;
 • domaća politika rodne ravnopravnosti;
 • institucionalni mehanizmi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti;
 • načini  i  metode  uključivanja  perspektive  rodne  ravnopravnosti  u  javne  politike (gender mainstreaming);
 • uloga rodno odgovornog budžeta u planiranju politika;
 • uloga lokalne samouprave u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti;
 • primeri dobre prakse primene rodne ravnopravnosti u raznim oblastima.

U narednom periodu ćemo otvarati na svaka tri-četiri dana po jednu lekciju. Posle svake lekcije biće test koji ćete morati da popunite. Testovi će biti ograničeni na po 15 minuta. Potrebno je da na svim testovima na kraju kursa imate osvojeno najmanje 65% poena.

Autorke lekcija i testova su: Biljana Maletin, Višnja Baćanović i Kosana Beker, možete takođe da koristite ovu platformu da komunicirate sa njima ili da postavite neku temu za grupnu dikusiju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Nataši Okilj, savetnici za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju, natasa.okilj@skgo.org ili Aleksandru Markoviću za tehničku podršku na imejl aleksandar.markovic@skgo.org.